Α ΕΞΑΜΗΝΟ

A1 Αρχαιομετρία: Αναλύσεις, Χρονολογήσεις, Διασκοπήσεις

 1. Εισαγωγή: Απόλυτες & Σχετικές χρονολογήσεις, σφάλματα
 2. Μέθοδοι χρονολόγησης (Οψιανού, Αρχαιο-μαγνητισμού, τροχιών σχάσης, φωταύγεια)
 3. Φορητή οργανολογία στις αρχαιολογικές επιστήμες
 4. Αρχαιομετρία & Έργα Τέχνης Ι
 5. Αρχαιομετρία & Έργα Τέχνης ΙΙ
 6. Ανόργανες Χρωστικές: διαχρονική χρήση, ανάλυση, προστασία
 7. Ηλεκτρική Διασκόπηση (θεωρία + επεξεργασία)
 8. Μαγνητική Διασκόπηση (θεωρία + επεξεργασία)
 9. Γεωραντάρ (θεωρία + επεξεργασία)
 10. Εισαγωγή στην μέθοδο ραδιάνθρακα (εξαγωγή ηλικίας, μόλυνση)
 11. Εφαρμογές χρονολογήσεων ραδιάνθρακα στην Ελλάδα: σπουδαιότητα, προβλήματα και διορθώσεις
 12. Στατιστικές ομαδοποιήσεις στην Αρχαιομετρία (αναλύσεις, προέλευση)
 13. Αναλύσεις με νετρόνια και σύγκριση με άλλες μεθόδους (αγγλικά+ελληνικα)

A2 Τρισδιάστατη (3D) Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 1. Πολιτιστική Κληρονομιά – Διεθνείς Συμβάσεις και πλαίσιο διεθνούς και ελληνικής δεοντολογίας – Αναγκαιότητα Τεκμηρίωσης. Η έννοια της Τεκμηρίωσης (ιστορικής, αρχαιολογικής, αρχιτεκτονικής, γεωμετρικής, νομικής κ.τ.λ.)
 2. Ψηφιοποίηση και 3D ψηφιοποίηση. 3Δ ψηφιοποίηση μικρών και μεσαίων αντικειμένων
 3. 3Δ ψηφιοποίηση μνημείων. 3Δ ψηφιοποίηση ανοικτών χώρων, αστικών περιοχών, αρχαιολογικών χώρων
 4. Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων – Μέθοδοι Συλλογής πρωτογενών δεδομένων
 5. Φωτογραμμετρικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων (κλασική
 6. Φωτογραμμετρία – SfM/Multi view stereo)
 7. 3Δ ψηφιοποίηση μνημείων με τη μέθοδο Structure from Motion
 8. Αρχές λειτουργίας και χρήση σαρωτών (laser, structured light κ.τ.λ.) για την συλλογή των πρωτογενών δεδομένων. Παραδείγματα εφαρμογής σε πολιτιστικά αντικείμενα
 9. 3Δ ψηφιοποίηση πολιτιστικών αντικειμένων με σαρωτές (Structure from Motion – laser – κ.τ.λ.)
 10. Επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων – παραγωγή και επεξεργασία νεφών σημείων/πλέγματος/επιφάνειας/απόδοση υφής
 11. Χρήση 3Δ μοντέλων. 3Δ ανακατασκευή – 3Δ αποκατάσταση – 3Δ εκτυπώσεις – Παραγωγή συμβατικών προϊόντων τεκμηρίωσης από 3Δ μοντέλα
 12. Παραδείγματα εφαρμογής σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους ΙΙ
  3Δ ψηφιοποίηση πολιτιστικών αντικειμένων με τη μέθοδο Structured Light
 13. Παραδείγματα εφαρμογής 3Δ ψηφιοποίησης σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους Ι. Παραδείγματα εφαρμογής 3Δ ψηφιοποίησης σε αστικές περιοχές

A3 Μέθοδοι Επεμβατικής & Προληπτικής Συντήρησης Οργανικών & Ανόργανων Υλικών

 1. Εισαγωγή στην επεμβατική & προληπτική συντήρηση των οργανικών & ανόργανων υλικών. Διεθνής Οργανισμοί- Βιβλιογραφία.
 2. Εισαγωγή στην τεκμηρίωση & καταγραφή των έργων τέχνης. Υλικά συντήρησης
 3. Παθολογία φθορών / περιβάλλον ταφής οργανικών υλικών
 4. Παθολογία φθορών /περιβάλλον ταφής ανόργανων υλικών
 5. Φυσικοχημικές τεχνικές ανάλυσης, κατάσταση διατήρησης. Πρώτες ύλες- τεχνολογία κατασκευής έργων τέχνης (Ι) (case studies)
 6. Φυσικοχημικές τεχνικές ανάλυσης, κατάσταση διατήρησης. Πρώτες ύλες- τεχνολογία κατασκευής έργων τέχνης (ΙΙ)
 7. Τεχνικές & υλικά απομάκρυνσης, μεταφοράς οργανικών & ανόργανων υλικών από την ανασκαφή
 8. Υγεία και ασφάλεια εργαστηρίου συντήρησης & ανασκαφής
 9. (Ιn-situ Δελφοί) Σωστικές τεχνικές συντήρησης οργανικών υλικών (ύφασμα, ξύλο, οστό) Συμβατικά υλικά συντήρησης
 10. (Ιn-situ Δελφοί) Σωστικές τεχνικές συντήρησης οργανικών υλικών (έφυδρο ξύλο)
 11. (Ιn-situ Δελφοί) Σωστικές τεχνικές συντήρησης ανόργανων υλικών ΙΙ (μέταλλο, πέτρα, κεραμικό-γυαλί)
 12. (In situ Δελφοί) Προληπτική συντήρηση/τρόποι έκθεσης & αποθήκευσης (Ι).
 13. (In situ Δελφοί) Προληπτική συντήρηση/τρόποι έκθεσης & αποθήκευσης (ΙΙ).

A4 Αρχαιολογία: Αρχαίοι Πολιτισμοί της ΝΑ Μεσογείου και Μέσης Ανατολής

 1. Τα Μέταλλα στην Εγγύς Ανατολή: σημαντικά ευρήματα και σχετιζόμενα ιστορικά / αρχαιολογικά στοιχεία (αγγλικά)
 2. Ιστορία Αρχαίας Αραβίας (αγγλικά)
 3. Η Ευρώ-Ασία πριν την Χρυσή Εποχή: Τεχνολογία & Δίκτυα Μετάλλων 3000-1500 π.Χ. (αγγλικά)
 4. Μια εσωτερική Λεβαντίνη προοπτική για το θαλάσσιο εμπόριο στην Ύστερη Εποχή Χαλκού (αγγλικά)
 5. Εμπόριο και διασυνδέσεις στην Ύστερη Εποχή Χαλκού Αν. Μεσόγειο (αγγλικά)
 6. Η Αρχαία Αρμενία (Uratru) στον Καύκασο: Ειδική περίπτωση (αγγλικά)
 7. Λαοί και βασίλεια της Μικράς Ασίας
 8. Αξιολόγηση Πολιτισμικής Διπλωματίας (ΝΑ Μεσόγειος)
 9. Αιγαίο- Εγγύς Ανατολή: Τέχνεργα και Τεχνολογία στις Ανακτορικές κοινωνίες (αγγλικά)
 10. Αχαιμενιδική τέχνη (550-330 π.Χ.)
 11. Οι Φοίνικες στη Κύπρο: διάδοση ανατολικού πολιτισμού στη δύση (αγγλικά)
 12. Προ-αλφαβητικές γραφές
 13. Πολιτιστική αλληλεπίδραση και γνωσιακές εκφράσεις στον σχηματισμό των κοινωνιών της Εγγύς Ανατολής  (αγγλικά)

A5 Αρχαιομετρία: Βιοαρχαιολογία, Γεωαρχαιολογία, Αρχαιοαστρονομία

 1. Γεω-Αρχαιολογική στρωματογραφία
 2. Καταστροφική Αρχαιολογία & γεω-μυθολογία
 3. Αρχαιοαστρονομία: Εισαγωγή
 4. Αιγυπτιακή αρχαιοαστρονομία (αγγλικά)
 5. Παλυνολογία (ανάλυση γύρης)
 6. Σταθερά Ισότοπα στην οστεοαρχαιολογία (άζωτο, άνθρακας, οξυγόνο, στρόντιο)
 7. Αρχαίο DNA
 8. Μεσογειακή παράκτια γεω-αρχαιολογία (αγγλικά)
 9. Παράκτια Γεωαρχαιολογία
 10. Αρχαίες Διατροφικές Συνήθειες με φυσικοχημεία
 11. Γεω-αρχαιολογία – μεταβολές στάθμης θάλασσας
 12. Θαλάσσια Γεω-αρχαιολογία του Αιγαίου: Βυθισμένο ιστορικό & προϊστορικό ανάγλυφο
 13. Βάσεις Δεδομένων & χρήση του GIS στην Αρχαιοαστρονομία

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

B1 Εφαρμογές Πληροφορικής: Εικονικά Μουσεία, Κυβερνοαρχαιολογία

 1. Εικονική πραγματικότητα και πολιτισμός
 2. Σοβαρά παίγνια (serious games) στην υπηρεσία του πολιτισμού
 3. Διαδραστικές εγκαταστάσεις σε φυσικούς χώρους μουσείων
 4. Φορητές τεχνολογίες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 5. Εφαρμογές ΤΠΕ στην αρχαιολογία – από την ψηφιακή ανασκαφή στη μελέτη, εκπαίδευση, διάχυση
 6. Η ψηφιακή ανασκαφή
 7. Πολυεπίπεδη μελέτη πολιτιστικών αντικειμένων – 3D GIS
 8. Ανάδειξη 3D πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο
 9. Εικονικές εκθέσεις και εικονικά μουσεία στο διαδίκτυο
 10. Εφαρμογές για τον τουρισμό (πολιτιστικές διαδρομές, κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο)
 11. Κυβερνοαρχαιολογία Ι
 12. Κυβερνοαρχαιολογία ΙΙ
 13. Μετα-ανασκαφική οργάνωση και διαχείριση της αρχαιολογικής πληροφορίας

B2 Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Αειφόρος Ανάπτυξη

 1. Η διεθνής και η ελληνική νομοθεσία περί αρχαιοτήτων
 2. Η διαχείριση της αρχαιολογικής αναπαράστασης: Επιστημονικά, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά ζητούμενα
 3. Αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς: προστασία και διαχείριση
 4. Η αρχιτεκτονική των μουσειακών χώρων ως μουσειολογική στρατηγική
 5. Πολιτιστική διαχείριση: Δυο πιλοτικά παραδείγματα θεωρίας και πράξης
 6. Διαχείριση Αρχαιοτήτων και Διεθνείς Οργανισμοί Ι
 7. Διαχείριση Αρχαιοτήτων και Διεθνείς Οργανισμοί ΙI
 8. Ανάδειξη, Τεκμηρίωση, Προώθηση Πολιτιστικού Προϊόντος
 9. Διαχείριση μουσειακών συλλογών &αρχαιολογικών /ιστορικών συνόλων
 10. Ψηφιακοί αρχαιολογικοί χάρτες: Διαχείριση πολιτιστικών πόρων
 11. Πολιτιστικός Τουρισμός μέσα από την Αρχαιομετρία
 12. Πολιτισμική κληρονομιά: τοπική &περιφερειακή αειφόρος ανάπτυξη
 13. Πολιτιστική κληρονομιά και η νομική της διάσταση (ειδικές περιπτώσεις)

B3 Δισδιάστατες (2D) & Τρισδιάστατες (3D) Ανακατασκευές στην Πολιτιστική Κληρονομιά

 1. Φωτογραμμετρία
 2. 3Dψηφιοποίηση με αυτόματες φωτογραφικές τεχνικές (SfM, CAVEcam)
 3. Σχεδιασμός πτήσεως και αεροφωτογραφία (drones, baloon, aircraft …)
 4. Τοπογραφική αναγνώριση (Surveying – Topography) (βασικές αρχές, χρήση Ολικού Σταθμού)
 5. Βασικές φωτογραφικές  τεχνικές (χρήση ψηφιακών  μηχανών)
 6. Συστήματα Πληροφοριών Μνημείων (GIS στην πολιτιστική κληρονομια)
 7. Παρουσίαση Λογισμικών (Photoscan, Geomagic, κτλ.)
 8. 3D Ψηφιοποίηση με αυτόματες φωτογραφικές τεχνικές
 9. 3D Ψηφιοποίηση με συμβατική φωτογραμμετρία και σαρωτές λέιζερ (μνημεία, τέχνεργα)
 10. Αεροφωτογραφία (drones, baloon, aircraft)
 11. 3D Ψηφιοποίηση με αυτόματες φωτογραφικές τεχνικές
 12. 3D Ψηφιοποίηση με συμβατική φωτογραμμετρία & σαρωτές λέιζερ  (Μνημεία, τέχνεργα)
 13. Αεροφωτογραφία
 14. Επεξεργασία Δεδομένων
 15. 3D ανακατασκευή αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς (μεγάλου ή μικρού μεγέθους)
 16. Επεξεργασία δεδομένων αεροφωτογραφιών
 17. Επεξεργασία σημείων νέφους (Pointcloud)

B4 Αναλυτικές Μέθοδοι Φορητής Οργανολογίας

 1. Βασικές αρχές για μετρήσεις πεδίου στην Αρχαιομετρία Πεδίου (microXRF) I
 2. Πρακτική στην Αρχαιομετρία πεδίου (microXRF )ΙΙ
 3. Φασματοσκοπία RAMAN I
 4. Φασματοσκοπία RAMAN ΙΙ
 5. Περιθλασιομετρία Ακτινων-Χ (XRD)
 6. Υπέρυθρος φασματοσκοπία
 7. Προσανατολισμός μνημείων πυξίδα, GPS, λογισμικά
 8. Η έννοια της διεπιστημονικότητας και μέτρησης στην Αρχαιολογία και Ιστορία.
 9. Πολυφασματοσκοπικές απεικονίσεις σε Ζωγραφικά έργα
 10. Φορητή έναντι σταθερής οργανολογίας- Σφάλματα, δειγματοληψία
 11. Άλλες φορητές τεχνικές (UV, IR, multi, visible, mSIMS…) Ι
 12. Άλλες φορητές τεχνικές (UV, IR, multi, visible, mSIMS…) ΙΙ
 13. Ψηφιακές αποτυπώσεις 2Δ και 3Δ σε μνημεία και τέχνεργα: φορητή οργανολογία.

B5 Αρχαιοδιασκοπήσεις, Ανασκαφική Έρευνα

 1. Ενάλια Αρχαιολογία και Παράκτια Γεωαρχαιολογία (Αρχαιολογικοί και Γεωλογικοί Δείκτες Σχετικής Αλλαγής στη Στάθμη της Θάλασσας, Χρονοστρωματογραφία)
 2. Μεθοδολογία & τεχνικές εντοπισμού υποθαλάσσιων αρχαιολογικών ευρημάτων (σόναρ, μαγνητόμετρα, αεροφωτογραφία)
 3. Εργαλεία και τεχνικές στην υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα και ανασκαφή
 4. Αρχαιολογία λιμένων και παράκτιων θέσεων. Διεπιστημονική μεθοδολογία και νέες τεχνολογίες
 5. Αρχαιομετρικές προσεγγίσεις στην υποβρύχια αρχαιολογία και αρχαιολογική ανασκαφή
 6. Ηλεκτρική διασκόπηση: μετρήσεις πεδίου
 7. Μαγνητική διασκόπηση: μετρήσεις  πεδίου
 8. Γεωραντάρ προσομοίωση επεξεργασία μετρήσεων  
 9. Δελφικό Τοπίο: Θεσμικό Πλαίσιο και Προστασία
 10. Οργάνωση και λειτουργία μιας ανασκαφής
 11. Κατοίκηση και γεωμορφολογική εξέλιξη στους κόλπους Ιτέας-Αντίκυρας Φωκίδας στην Ολόκαινο Εποχή
 12. Διαφορικές διασκοπήσεις- GIS
 13. Αρχαιολογικές και αρχαιομετρικές έρευνες: ειδικές περιπτώσεις

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μάστερ) με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» στοχεύει στην εμβάθυνση και διεπιστημονική κατάρτιση σε ζητήματα ανωτέρου Κύκλου (δηλ. μετά τις βασικές προπτυχιακές σπουδές) σε τέσσερις άξονες.

α) Αρχαιομετρία ή Αρχαιολογικές Επιστήμες

χρονολόγηση, χαρακτηρισμός, προέλευση, παλαιοδιατροφή, γεωαρχαιολογία, θαλάσσιο, ενάλιο και χερσαίο περιβάλλον

β) 2Δ & 3Δ ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς

τέχνεργα και μνημεία, εκμάθηση λογισμικών εργαλείων

γ) Συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων, προληπτική και σωστική επέμβαση

οργανικών και ανοργάνων, θεωρία και εργαστήριο

δ) Διαχείριση αρχαιοτήτων και πολιτισμικών αγαθών

νομικό πλαίσιο, αρχιτεκτονικές μελέτες, πολιτισμικός τουρισμός, αειφόρος ανάπτυξη μέσα από την πολιτιστική κληρονομία

Οι Διπλωματικές εργασίες εκτελούνται σε ακαδημαϊκούς χώρους (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα) και είναι καθαρά οργανολογικής ή λογισμικής κατεύθυνσης στους άξονες του μεταπτυχιακού.

Πληροφορίες:
– Καθ. Ιωάννης Λυριντζής, Διευθυντής: liritzis@Rhodes.Aegean.gr
– Αθηνά Λιόλιου, Γραμματέας: a.lioliou@aegean.gr, τηλ: 6944595966, 2241099388
– Σπύρος Βοσινάκης, Τεχνική Υποστήριξη Διδασκαλίας: spyrosv@syros.aegean.gr
– Παντελής Βολονάκης, Τεχνική Υποστήριξη Διδασκαλίας: p.volonakis@aegean.gr