Ίδρυση Π.Μ.Σ.

To Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) του Παν/μιου Αιγαίου στη Ρόδο οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016 (Β’ Εξάμηνο 2015/16, Φεβ. 2016) εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» τριών εξαμήνων με 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), στην ελληνική και με εξαίρεση ελάχιστες διαλέξεις στην αγγλική γλώσσα, από αλλοδαπούς επιστήμονες.

Βασικό μέρος του αντικειμένου θεραπεύται εισαγωγικά  στα προπτυχιακά μαθήματα κυρίως μέσα απο της Κατεύθυνση Αρχαιολογίας μαζί με τα εργαστήρια Αρχαιομετρίας και Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας απο το 1999. Αποτελεί αναμενόμενη συνέχεια στο ΤΜΣ και το Παν/μιο Αιγαίου που επίσημα πρωτοθεσμοθέτησε τις αρχαιολογικές επιστήμες στην αρχαιολογία και ιστορία τέχνης, αλλά και το αποτέλεσμα μεγάλης εμπειρίας  που συσσωρεύτηκε από τα Δια Βίου Προγράμματα (εξ αποστάσεων) στο ίδιο θέμα, τις  ερευνητικές εργασίες, τις διπλωματικές εργασίες και τα διδακτορικά στο αντικείμενο αυτό, αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια που ανέπτυξε. Γι’ αυτό συμμετέχουν αρκετοί γνωστοί αλλοδαποί επιστήμονες είτε ως διδάσκοντες ή ως συμβουλευτική επιτροπή  & εξωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος .

Η λειτουργία, έγκριση και αναγνώριση του πτυχίου του Π.Μ.Σ βασίζονται στις διατάξεις της απόφασης υπ. αρ. 640/22/12/2015 Απόφασης Πρύτανη (ΦΕΚ 103, τ.Β’, φ.18/13-01-2017), τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄, 25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄), τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τα άρθρα του Εσωτερικού Κανονισμού του Προγράμματος.

Επιστημονικό Αντικείμενο Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «εφαρμοσμένες αρχαιολογικές επιστήμες» και ειδικότερα η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στην διεξαγωγή έρευνας και εφαρμογών στην πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την επιστήμη και τεχνολογία. 

Το διεπιστημονικό πρόγραμμα απευθύνεται:

– σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της εκπαίδευσης,

– σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την αρχαιολογία και πολιτιστική κληρονομιά,

– σε επιστήμονες/ερευνητές θετικών ή/και ανθρωπιστικών σπουδών

για,

υλοποίηση προγραμμάτων εικονικής αρχαιολογίας, μουσειολογίας, πολιτιστικό τουρισμό, συντήρηση, αναπτυξιακά έργα αρχαιολογικού περιεχομένου

– εκπόνηση διδακτορικού.

Στόχοι Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ στοχεύει σε θεωρητικό και κυρίως πρακτικό επίπεδο. Πρόσληψη εξειδικευμένων γνώσεων, πέραν των εισαγωγικών στο προπτυχιακό επίπεδο, σε βάθος, πλάτος, συγκριτική και προβληματισμό. Βιωματικές δράσεις χειρισμού φορητής οργανολογίας και λογισμικών στην εκμάθηση τεχνολογικών «εργαλείων» κατά εύληπτο και κατανοητό τρόπο που ολοκληρώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Master thesis).

Σε θεωρητικό επίπεδοη παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της εφαρμοσμένης σύγχρονης τεχνολογίας στην αρχαιολογία δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης νέων πτυχιούχων και ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και τη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στο χώρο της αρχαιομετρίας, ψηφιακής αρχαιολογίας, κυβερνοαρχαιολογίας, βασικών αρχών συντήρησης και διαχείρισης αρχαιοτήτων ως εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικήςη απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων απαραίτητων για την ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων αρχαιολογικών προγραμμάτων και ψηφιακής κληρονομιάς στην εκπαίδευση, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Αιγαίου, στις εφαρμογές στην κοινωνία της πληροφορίας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συστήματα δια βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών από το χώρο των νέων τεχνολογιών και την διαχείριση και συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων, με σκοπό την αξιοποίησής τους στην διερεύνηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη, τοπική, περιφερειακή και εθνική αειφόρο ανάπτυξη και εκπαιδευτικές διαδικασίες στην αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος των αρχαίων πολιτισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την χρήση σύγχρονων προσεγγίσεων στις ανασκαφές, τη θεωρητική ερμηνεία και τη διεπιστημονική μελέτη των ευρημάτων μέσω των φυσικών επιστημών και της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.