ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΙΤΗΣΗ

Each prospective student needs to fill the attached 2 documents and submit them to Prof. Ioannis Liritzis via email at liritzis@rhodes.aegean.gr together with the following documents:

 • Bachelor degree
 • Transcript of studies
 • One academic reference letter
 • Copy or passport
 • One passport size photograph &
 • Curriculum Vitae

Certified copies of the Bachelor degree and the transcript will also asked to be sent at a later stage by post.

 1. ΑΙΤΗΣΗ-Application Form Master in Archaeology
 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-STUDENT REGISTRATION CHART TEMPLATE

Κάθε υποψήφιος φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τα συνημμένα 2 έγγραφα και να τα υποβάλει στον καθηγητή Ιωάννη Λυριντζή μέσω email στο liritzis@rhodes.aegean.gr μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Πτυχίο
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Μία ακαδημαϊκή συστατική επιστολή
 • Αντίγραφο Αστ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Μία φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου &
 • Βιογραφικό σημείωμα

Τα επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου Bachelor και αναλυτικής βαθμολογίας θα ζητηθούν επίσης να σταλούν αργότερα ταχυδρομικώς.
Η παρούσα αίτηση είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος και η επίσημη κατάθεση δικαιολογητικών με γνήσια φωτοαντίγραφα κτλ. θα γίνει με την ανακοίνωση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε).