ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

  • Τα μαθήματα διεξάγονται μερικώς με την χρήση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονική πλατφόρμα online και δια ζώσης με συγκεκριμένες ημερομηνίες στην Ρόδο και 10ήμερη πρακτική με εκμάθηση τεχνικών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.
  • Διδάσκοντες είναι έλληνες και αλλοδαποί καθηγητές διεθνούς εμβέλειας σε εμπειρία και έργο, τα μαθήματα είναι στην ελληνική γλώσσα εκτός όσων προσφέρονται από αλλοδαπούς στην αγγλική.
  • Το ΠΜΣ έχει δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των 3,000 Ευρώ συνολικά για τα 3 εξάμηνα.
  • Η ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινά κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης κατά τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός των επιτυχόντων περιορίζεται στους 40. Σε περιπτώσεις ίσης μοριοδότησης στην 40η θέση η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτούς ισοβαθμίσαντες ως το ανώτατο μέγιστο αριθμό των 50 εισακτέων. Η επιλογή των υποψηφίων για Μ.Δ.Ε. γίνεται με αξιολόγηση και μοριοδότηση των δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι.
  • Η Διπλωματική εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε ερευνητικά εργαστήρια με τα οποία το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Παν/μιου Αιγαίου διατηρεί συνεργασία η βρίσκεται στο δίκτυο πανεπιστημιακών εργαστηρίων αρχαιομετρίας network σε όλη την Χώρα, με προηγούμενη συνεννόηση με τον επιστημονικό υπεύθυνο Καθ Ι Λυριτζή.