ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

 • Τα μαθήματα θα διεξάγονται μερικώς με την χρήση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονική πλατφόρμα online και δια ζώσης με συγκεκριμένες ημερομηνίες στην Ρόδο και 10ήμερη πρακτική με εκμάθηση τεχνικών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.
 • Διδάσκοντες είναι έλληνες και αλλοδαποί καθηγητές διεθνούς εμβέλειας σε εμπειρία και έργο, τα μαθήματα είναι στην ελληνική γλώσσα εκτός όσων προσφέρονται από αλλοδαπούς στην αγγλική.
 • Το ΠΜΣ έχει δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των 3,000 Ευρώ συνολικά για τα 3 εξάμηνα.
 • Θα ξεκινήσει τον Ιαν 2016, και η ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινά από 31 Αυγ 2015 αν και η ανεπίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ξεκινήσει από το εαρινό εξάμηνο 2015.  Ο αριθμός των επιτυχόντων περιορίζεται στους 45. Σε περιπτώσεις ίσης μοριοδότησης στην 40η θέση η Ειδική Διατμηματική Επιτρπή μπορεί να κάνει δεκτούς ισοβαθμίσαντες ως το ανώτατο μέγιστο αριθμό των 50 εισακτέων. Η επιλογή των υποψηφίων για Μ.Δ.Ε. γίνεται με αξιολόγηση και μοριοδότηση των δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι.
 • Η Διπλωματική εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε ερευνητικά εργαστήρια με τα οποία το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Παν/μιου Αιγαίου διατηρεί συνεργασία η βρίσκεται στο δίκτυο πανεπιστημιακών εργαστηρίων αρχαιομετρίας network σε όλη την Χώρα, με προηγούμενη συνεννόηση με τον επιστημονικό υπεύθυνο Καθ Ι Λυριτζή.

 

Άρθρο 3 | Υλικοτεχνική Υποδομή

Θα χρησιμοποιούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Περισσότερη απαιτούμενη φορητή οργανολογία προσφέρεται από τους διδάσκοντες εκτός Πανεπιστημίου Αιγαίου στη μαθησιακή διαδικασία οργανολογιών πεδίου.

Άρθρο 4 | Όργανα Π.Μ.Σ.

Πενταμελής, με τρεις αναπληρωματικούς με διετή θητεία που θα αποτελείται από πέντε (5) διδάσκοντες στο ΠΜΣ οι οποίοι θα ορίζονται από τη ΓΣΕΣ Συνέλευση του ΤΜΣ.

Εκλέγεται από την ΓΣΕΣ μεταξύ των μελών του, βαθμίδας καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) ή αναπληρωτή καθηγητή με τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, και είναι πλέον συναφούς αντικειμένου με το πλείστο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄, 25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

Η διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ θα γίνεται από τη γραμματεία του ΜΠΣ με την υποστήριξη της Γραμματείας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άρθρο 5 | Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (MSc in Applied Archaeological Sciences).

 

Άρθρο 6 | Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, αλλων Τμημάτων του Παν/μιου Αιγαίου και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’).

 

Άρθρο 7 | Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών (μ.φ.). Σε περιπτώσεις ίσης μοριοδότησης στην 40η θέση η Σ.Ε μπορεί να κάνει δεκτούς ισοβαθμίσαντες ως το ανώτατο μέγιστο αριθμό των 45 εισακτέων.

Επιπλέον επιτυχόντες Μ.Φ., πέραν του προβλεπόμενου αριθμού, γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι/ες ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξάνεται.

Άρθρο 8 | Διαδικασία και Όροι Επιλογής Εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών, Μεσογειακών Σπουδών, ΕΑΠ, Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών Πανεπιστημίων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Κάθε έτος δημοσιοποιείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Π.Μ.Σ., καθώς και σε ηλεκτρονικές σελίδες σχετικές με εκπαιδευτικά θέματα.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «Ναυτίλος»:

 • Αίτηση
 • Απλό φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Σε περίπτωση που επίκειται η λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος, ο/η υποψήφιος/α οφείλει, εφόσον επιλεγεί, να το καταθέσει μέσα στην προθεσμία των εγγραφών.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
 • Τυχόν συστατικές Επιστολές από διδακτικό προσωπικό Ελληνικών ή ισότιμων ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο). Τα πιστοποιητικά μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη βεβαίωση υποβάλλεται σε σχετική εξέταση για το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
 • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
 • Τέσσερες (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.)

Η επιλογή των υποψηφίων μ.φ. στο Π.Μ.Σ γίνεται σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση (προεπιλογή), θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι, και στη προαιρετική δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής και Εισακτέων (E.E.E). Μπορεί η επιλογή να ολοκληρωθεί από την πρώτη φάση με απόφαση της ΕΕΕ.

 1. Πρώτη Φάση:  Στην πρώτη φάση (προεπιλογή), θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Για την προεπιλογή, θα συνεκτιμηθούν: ο γενικός βαθμός πτυχίου, η αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), οι τυχόν ερευνητικές, μελετητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις, η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών και το επίπεδο γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (στην περίπτωση που η διεξαγωγή της οποίας κριθεί αναγκαία από την Ε.Ε.Ε.) κλπ, καθώς και συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού από ελληνικά, ή ισότιμα ξένα, Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής.

Για την επιλογή των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο (Ν. 3685/08, άρθρο 4 παρ. 1α, εδαφ. 2) κριτήρια. Επίσης συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από τους/τις ίδιους/ες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών τίτλων (μεταπτυχιακών και προπτυχιακών) πέραν του πρώτου, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, η κατοχή περισσότερων από μιας ξένων γλωσσών, στο επίπεδο γνώσεων στις  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (στην περίπτωση που η διεξαγωγή της οποίας κριθεί αναγκαία από την Ε.Ε.Ε.).

Η αξιολόγηση των ειδικών προσόντων των υποψηφίων γίνεται από την Ε.E.Ε. με βάση σειρά κριτηρίων επιλογής. Η Ε.E.Ε. αποτελείται από Καθηγητές/τριες και Λέκτορες του Τμήματος και ορίζεται από την Σ.Ε. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, καταχωρίζονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στη συνέχεια αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από την Ε.E.Ε. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, κάθε υποψήφιος/α συγκεντρώνει συγκεκριμένο αριθμό μορίων στη βάση κλίμακας από 0 μέχρι 100. Τα προσόντα που είναι δυνατόν να μοριοδοτηθούν είναι τα εξής:

 1. Ο βαθμός του πτυχίου που έχει καταθέσει ο/η υποψήφιος/α (έως πέντε (5) μόρια).
 2. Η συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή η παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (έως δέκα (10) μόρια).

iii. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία του/ης υποψηφίου/ας και η συνάφειά της με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (έως πέντε (5) μόρια). Η εξακρίβωση της συνάφειας της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εξασφαλίζεται από την Ε.Ε.Ε. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία που κρίνεται ότι δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ μπορεί, στη συνέχεια, να αξιολογηθεί και να μοριοδοτηθεί εφόσον είναι επιστημονική εργασία δημοσιευμένη.

 1. Στο ερευνητικό – επιστημονικό και συγγραφικό έργο του/της υποψηφίου/ας μπορεί να λάβει έως και δέκα (10) μόρια. Στο ερευνητικό – επιστημονικό έργο του/της υποψηφίου/ας αξιολογείται και μοριοδοτείται, μόνο όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και σε συνάρτηση με τη συνάφειά του με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. Η εξακρίβωση της συνάφειας εξασφαλίζεται από την Ε.Ε.Ε.
 2. Οι πρόσθετοι, πέραν του πρώτου, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μπορούν να λάβουν έως δέκα (10) μόρια ως εξής: Πέντε (5) μόρια αντιστοιχούν σε ένα Μ.Δ.Ε. και από τρία (3) και δύο (2) μόρια για κάθε δεύτερο και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι. αντίστοιχα ή/και έως τρία (3) μόρια για πιστοποιημένα προγράμματα Δια Βίου (e-Learning). Τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής μοριοδοτούνται, μόνον όταν είναι αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΣΤΑ-ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια.
 3. Η επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής (η επάρκεια γνώσης μίας ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική και ΔΕΝ μοριοδοτείται) λαμβάνει έως 10 μόρια (πέντε (5) μόρια ανά γλώσσα). Για τη μοριοδότηση είναι αναγκαία η πιστοποίηση επάρκειας γνώσης της ξένης γλώσσας (το ίδιο ισχύει και για την υποχρεωτική γλώσσα). Η επάρκεια πιστοποιείται με επικυρωμένο αποδεικτικό Ξένης Γλώσσας, σύμφωνα το παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο επισυνάπτεται πάντα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Ξενόγλωσσο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Ξενόγλωσσων Φιλολογιών.

vii. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. επαγγελματική εμπειρία) μπορεί να λάβει έως πέντε (5) μόρια.

Το σύνολο των μορίων που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας/μια υποψήφιος/α από τη διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) μόρια.

 

2) Δεύτερη Φάση: Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση θα κληθούν σε συνέντευξη μόνο στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία από την Ε.Ε.Ε. Η επιτροπή αξιολογεί επίσης το βαθμό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Ο ανώτατος αριθμός μορίων ο οποίος μπορεί να αποδοθεί σε ένα/μια υποψήφιο/α από την προφορική συνέντευξη, ανέρχεται στα πενήντα (50).

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου και άλλα πρόσθετα προσόντα, πέραν των ειδικών, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, μεταξύ των οποίων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η επιστημονική κατάρτιση κυρίως στα γνωστικά πεδία του Π.Μ.Σ., η κριτική και δημιουργική του/ της ικανότητα, η λοιπή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τα κίνητρά του/της για την επιλογή του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.

Ο ανώτατος αριθμός μορίων ο οποίος μπορεί να αποδοθεί σε ένα/μια υποψήφιο/α από την προφορική συνέντευξη, ανέρχεται στα πενήντα (50).

Η προφορική συνέντευξη πραγματοποιείται σε θέματα ευρύτερου αρχαιογνωστικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, σύνδεσης θετικών επιστημών με τις αρχαιογνωστικές επιστήμες και αποβλέπει στη διαπίστωση:

 1. Της επαρκούς εξοικείωσης του/της υποψήφιου/ας, σε γνωστικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 2. Της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψήφιου/ας και της συγκρότησης της προσωπικότητάς του.

iii. Της κατοχής ειδικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών ή της ανάληψης άλλων δραστηριοτήτων από τη μεριά του/της υποψηφίου/ας, στοιχεία τα οποία είναι δυνατό να διαδραματίσουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε) εισηγείται την απόφασή της στην ΣΕ και η ΣΕ στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, από την οποία εγκρίνονται οι εισακτέοι και οι επιλαχόντες, κατά σειρά αξιολόγησης. Αμέσως μετά, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.

Η κατοχύρωση του δικαιώματος εγγραφής προϋποθέτει κατάθεση προκαταβολής που καθορίζεται στο 30% των διδάκτρων σε προθεσμία που ορίζεται από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση το Τμήμα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην εγγραφή των τυχόν επιλαχόντων.

Η ΣΕ έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία όλων των φάσεων της διαδικασίας επιλογής των μ.φ. για το Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα έχει την ευθύνη και την εποπτεία των παρακάτω:

 1. Της παραλαβής από την Ε.Ε.Ε της εισήγησης του πίνακα κατάταξης μ.φ. και από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ των φακέλων των υποψηφίων. Ελέγχει εάν τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί είναι πλήρη, με βάση όσα προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη, και πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Τέλος έχει την ευθύνη της σύνταξης του τελικού πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης.
 2. Της οργάνωσης της γραπτής εξέτασης των υποψήφιων μ.φ. του Π.Μ.Σ., σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, κ.λ.π), εφόσον δεν είναι κάτοχοι των αντίστοιχων διπλωμάτων επάρκειας διδασκαλίας, σύμφωνα το παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. Απαλλάσσονται, ωστόσο, της εξέτασης οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Πανεπιστημίων της χώρας (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ – ΔΟΑΤΑΠ).
 3. Της διαδικασίας της συνέντευξης.
 4. Της μοριοδότησης.
 5. Της κατάρτισης του πίνακα των επιτυχόντων/ουσών. Ο πίνακας, μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του επισπεύδοντος Τμήματος αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και στο διαδίκτυο το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους.

Οι επιτυχόντες/ούσες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από το Τμήμα.

Σε περίπτωση παραίτησης επιτυχόντος/ούσας μ.φ., μέχρι και την πρώτη εβδομάδα της έναρξης των μαθημάτων, καλείται να συμμετέχει στο Π.Μ.Σ. ο πρώτος/η επιλαχών/ούσα. Επίσης, δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης. Σε καμία περίπτωση αποχώρησης από το Π.Μ.Σ. δεν γίνεται επιστροφή του καταβληθέντος μέχρι εκείνη τη στιγμή ποσού διδάκτρων.

Άρθρο 9 | Εγγραφές και δίδακτρα
Οι εγγραφές των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα, πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας. Η εγγραφή γίνεται με την κατάθεση στη γραμματεία του προγράμματος όλων των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών που θα ζητηθούν από τους υποψήφιους και τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν.

Τα δίδακτρα ορίζονται στο ποσό των 1000€ ανά εξάμηνο σπουδών. Η εγγραφή και η εξόφληση των διδάκτρων πρέπει να γίνεται μέσα στις τρεις πρώτες εβδομάδες μαθημάτων κάθε εξαμήνου και ύστερα από σχετική ανακοίνωση της γραμματείας. Αν κάποιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν εγγραφεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσµία στα µεταπτυχιακά μαθήματα ενός διδακτικού εξαµήνου, τότε χάνει τη δυνατότητα συµµετοχής και εξέτασης στο σύνολο των µεταπτυχιακών μαθημάτων του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές που κωλύονται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως το Τμήμα και να αιτιολογήσουν το αίτημά τους το οποίο κρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

 

Άρθρο 10 | Προϋποθέσεις για την Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται:
α. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα 10 (δέκα) υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος (άρθρο 12). Η εξέταση μπορεί να γίνεται με εκπόνηση εργασιών, γραπτές εξετάσεις στην αίθουσα ή online, ή συνδυασμό των ανωτέρω.
β. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο γ’ εξάμηνο σπουδών.
Ημερομηνία περάτωσης του ΠΜΣ θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης στη Γραμματεία του τμήματος του πρακτικού εξέτασης και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ημερομηνία αυτή αναγράφεται και στον τίτλο σπουδών.
Άρθρο 11 | Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τουλάχιστο 1 ½ έτος, δηλαδή σε τουλάχιστον τρία (3) εξάμηνα. Κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία παραδίδονται αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κατά το τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές ασχολούνται και με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 4 εξαμήνων. Οι φοιτητές (που δεν έχουν λάβει προηγουμένως αναστολή σπουδών) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τη διπλωματική του εργασία προς κρίση και να έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του μεθεπομένου ημερολογιακού έτους από το έτος πρώτης εγγραφής, καθώς και να παρουσιάσουν την εργασία τους το αργότερο εντός των δύο πρώτων εβδομάδων του χειμερινού ακαδημαΐκού εξαμήνου. Διαφορετικά διαγράφονται από το ΠΜΣ. Για την εγγραφή στο τέταρτο εξάμηνο δεν απαιτείται πληρωμή διδάκτρων.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αναστολή των σπουδών τους για ένα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και για μια φορά μόνο. Η απόφαση λαμβάνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Κατά τη διάρκεια της αναστολής σπουδών αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα, και οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία τη φοιτητική τους ταυτότητα. Η αίτηση αναστολής σπουδών γίνεται πάντοτε πριν τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών του εξαμήνου για το οποίο αιτείται αναστολή σπουδών. Οι φοιτητές που έχουν λάβει αναστολή των σπουδών τους διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων τα οποία έχουν παρακολουθήσει, καθώς και για την περίπτωση επανεξέτασης έπειτα από αίτηση τους.

Οι προθεσμίες κατάθεσης στη γραμματεία και παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας των φοιτητών που έχουν λάβει αναστολή σπουδών παρατείνονται κατά ένα ή δύο εξάμηνα, ανάλογα με το χρονικό διάστημα της αναστολής.

 

Άρθρο 12 | Πρόγραμμα Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ορίζονται ως εξής:

Το Π.Μ.Σ. υποδιαιρείται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δεκα (10) πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες ανά μάθημα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα έκαστον, ενώ στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε υποχρεωτικό προσφερόμενο μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το πρότυπο ECTS και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του βαθμού, ανάλογα µε τις διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο μάθημα. Ο συντελεστής βαρύτητας για τα μαθήματα αντιστοιχεί με 1 και για τη διπλωματική αντιστοιχεί με 5.

[Βαθμός ΜΔΕ = Άθροισμα (Βαθμού μαθήματος x ECTS) / Άθροισμα των ECTS]

Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

Α  ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Υποχρεωτικά Μαθήματα Π.Μ. (ECTS)
Υ-A1 Αρχαιομετρία Ι-Αναλύσεις, Χρονολογήσεις, Διασκοπήσεις, Ψηφιακή Αρχαιομετρία 6
Υ-Α2 3D Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς 6
Υ-Α3 Μέθοδοι συντήρησης οργανικών και ανόργανων αρχαιοϋλικών 6
Υ-Α4 Αρχαιολογία: αρχαίοι πολιτισμοί της ΝΑ Μεσογείου, Εγγύς και Μέσης Ανατολής 6
Υ-Α5 Αρχαιομετρία ΙΙ − βιοαρχαιολογία, γεωαρχαιολογία, αρχαιοαστρονομία 6
  ΣΥΝΟΛΟ: 30
Β  ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Υποχρεωτικά Μαθήματα Π.Μ. (ECTS)
Υ-Β1 Εφαρμογές Πληροφορικής: Εικονικά μουσεία, κυβερνοαρχαιολογία 6
Υ-Β2 Διαχείριση Πολιτιστικής κληρονομιάς − αειφόρος ανάπτυξη 6
Υ-Β3 Σαρωτής Λέιζερ, τοπογραφική χαρτογράφηση, ψηφιακή αναπαράσταση 6
Υ-Β4 Αναλυτικές μέθοδοι φορητής οργανολογίας 6
Υ-Β5 Αρχαιοδιασκοπήσεις, ανασκαφική έρευνα 6
  ΣΥΝΟΛΟ: 30
Γ  ΕΞΑΜΗΝΟ
Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Thesis) 30

Ορίζεται συντονιστής/επιστημονικός υπεύθυνος –οι σπουδών διδάσκοντες στο ΜΠΣ ανά ενότητα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι συντονιστές ανά ενότητα συντάσσουν και κοινοποιούν στη γραμματεία και αυτή στους φοιτητές ένα πληροφοριακό κείμενο (syllabus) που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα μαθήματα, και οργανόγραμμα, με τα ονόματα διδασκόντων και συντονιστή, επιβλέποντα διπλωματικής κατά τη διάρκεια σπουδών, τη θέση των γραφείων τους και στοιχεία επικοινωνίας, ώρες υποδοχής/επικοινωνίας των φοιτητών, ύλη του μαθήματος, βιβλιογραφία, διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης.

Για κάθε μάθημα προβλέπεται όριο απουσιών που δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 1/3 του συνόλου των προσφερόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο.  Επίσης, στις διδασκαλίες με τις μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων οι φοιτητές υποχρεούνται να κατεβάζουν τα σχετικά αρχεία σε εβδομαδιαία βάση ενώ θα ελέγχεται ο χρόνος εισόδου, παραμονής και εξόδου από την σελίδα κάθε εβδομάδα. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του 1/3 του συνόλου των προσφερόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο αντίστοιχο μάθημα.

Η παραπάνω διαδικασία αποδεικνύεται με την τήρηση παρουσιολογίων, τα οποία συμπληρώνονται με την ευθύνη των διδασκόντων- διδασκουσών.
Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Τα 5 μαθήματα του κάθε εξαμήνου προϋποθέτουν κατ’ ελάχιστον συνολικά 12,5 ώρες συμμετοχής εβδομαδιαίως (με διαλέξεις, ασκήσεις/εργασίες, online εκπαιδευτικό υλικό, που ορίζονται από τους διδάσκοντες) για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων μπορεί μερικώς να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και της Σ.Ε.Σ.

 

 Άρθρο 13 | Διεξαγωγή Μαθημάτων
Τα μαθήματα θα παραδίδονται δια ζώσης και αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 08η/02.07.2015 συνεδρίαση της Σ.Ε.Σ. για τις μεθόδους διδασκαλίας σε Π.Μ.Σ. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει από δέκα (10) έως δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις. Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα (10) τρίωρες διδακτικές συνεδρίες. Επίσης, στο πλαίσιο των μαθημάτων Υ-Β3, Υ-Β4, Υ-Β5 του Β’ εξαμήνου μέρος του εκπαιδευτικού έργου θα διεξάγεται στο πεδίο (σε αρχαιολογικούς χώρους) με σκοπό την εκμάθηση της οργανολογίας και των ειδικών λογισμικών.

Αν η διδασκαλία κάποιου εξαμηνιαίου μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από δέκα (10) συνεδρίες εργαστηρίου, ασκήσεων κ.λ.π. το μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε επαρκώς και οι μ.φ. είναι υποχρεωμένοι/νες να το παρακολουθήσουν εκ νέου σε αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

Άρθρο 14 | Εξετάσεις – Βαθμολογία
Υπάρχουν τρεις εξεταστικές περίοδοι των οποίων οι ημερομηνίες ορίζονται με απόφαση Συγκλήτου στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα υπάρχει μία μόνο τελική εξέταση η οποία γίνεται μετά το τέλος του Διδακτικού Εξαμήνου στο οποίο έχει διδαχθεί και πριν την έναρξη του επόμενου Διδακτικού Εξαμήνου, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει μία μόνο επανεξέταση στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Μορφή εξέτασης δύναται να αποτελεί η υποβολή εργασίας σε κάθε μάθημα εξαμήνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίσουν ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο συντονιστής του κάθε μαθήματος. Επίσης, επικουρικό ρόλο στην τελική βαθμολογία του κάθε μαθήματος δύναται να διαδραματίζουν ασκήσεις οι οποίες θα ορίζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, το θέμα παραπέμπεται στην ΣΕ η οποία μέσω του διευθυντή θα εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. την οριστική διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Π.Μ.Σ., ή την παρακολούθηση του ιδίου ή άλλου μαθήματος.

Σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής κατά την διάρκεια του ΜΠΣ χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης άνευ πιστωτικών μονάδων και αναλυτική βαθμολογία επιτυχόντων μαθημάτων.

Ο βαθμός, που απονέμεται σε ένα φοιτητή μετά από την εξέτασή του σε ένα μάθημα, είναι ένας κλασματικός αριθμός ο οποίος είναι πολλαπλάσιο του 0.5, από το μηδέν (0) έως και το δέκα (10). Η επιτυχής εξέταση ισοδυναμεί με την απονομή βαθμού που είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5).

Η βαθμολογία κατατίθεται στη γραμματεία από τον υπεύθυνο συντονιστή του μαθήματος, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα της εξέτασης του µαθήµατος, εγγράφως και σε μορφή κατάστασης την οποία έχει δώσει η γραμματεία και η οποία περιέχει τον απονεμόμενο βαθµό και την υπογραφή του κάθε Μεταπτυχιακού Φοιτητή που έλαβε μέρος στην εξέταση. Η κατάσταση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το συντονιστή του μαθήματος.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει επιτύχει σε κάποιο μάθημα μπορεί µε αίτησή του, η οποία κατατίθεται στη Γραµµατεία, να ζητήσει μία μόνο επανεξέταση στο μάθημα αυτό, κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, του ιδίου ακαδημαϊκού έτους, µε σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας του. Τελικός βαθμός είναι η μεγαλύτερη εκ των δύο βαθμολογιών.

 Άρθρο 15 | Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία (Μ.Δ.Ε)
Στις αρχές του Γ΄ εξαμήνου –και σε καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται από τη γραμματεία του προγράμματος κάθε χρόνο- ο φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε). Ο φοιτητής μαζί με ένα διδάσκοντα στο Π.Μ.Σ. ο οποίος επιθυμεί να τον καθοδηγήσει στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, καταθέτουν στη Γ.Σ.Ε.Σ., εισήγηση σε μορφή εντύπου, το οποίο έχει σταλεί από τη γραμματεία προς όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Στη συνέχεια η Γ.Σ.Ε.Σ. εγκρίνει το θέμα/τίτλο της διπλωματικής εργασίας, ενώ παράλληλα ορίζεται ο επιβλέποντας καθηγητής και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Σε περίπτωση αλλαγής του τίτλου, του θέματος ή/και του επιβλέποντα ο φοιτητής καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.

Όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και ο επιβλέπων με τον φοιτητή κρίνουν ότι είναι έτοιμη για εξέταση τότε, ο μεταπτυχιακός φοιτητής καταθέτει στη γραμματεία έντυπο (το οποίο έχει αποσταλεί από τη γραμματεία σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) που περιλαμβάνει τον τίτλο της διπλωματικής εργασίας, τα ονόματα του επιβλέποντα και της εξεταστικής επιτροπής και τον ακριβή χρόνο και χώρο της παρουσίασης.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Η εγκεκριμένη Μ.Δ.Ε, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο cd σε μορφή (pdf) και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίτυπο σε αρχείο (pdf) μέσω email στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών έχει το δικαίωμα να αναρτήσει την  διπλωματική εργασία στον ιστότοπο του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα αλλά και την ευθύνη για το περιεχόμενο της εργασίας ενώ σε κάθε περίπτωση πιθανότητα δημοσίευσής της αποφασίζεται από κοινού με τον επιβλέποντα.

Τα πνευματικά δικαιώματα των Μ.Δ.Ε καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.  Κάθε είδους λογοκλοπή (plagiarism) στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μ.Δ.Ε., χαρακτηρίζεται ως αντιεπιστημονική συμπεριφορά και γενικότερα απαγορεύεται. Στην πρώτη σελίδα της διπλωματικής εργασίας είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται η εξής δήλωση: “ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Η εργασία που παραδίδω είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης έρευνας και δεν χρησιμοποιώ πνευματική ιδιοκτησία τρίτων χωρίς αναφορές. Αναλαμβάνω όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που δύναμαι να αντιμετωπίσω σε περίπτωση που η εργασία μου αποδειχθεί ότι αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ιδρύματος. ” Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η Μ.Δ.Ε. αποτελεί προϊόν λογοκλοπής πριν την ολοκλήρωση σπουδών δεν απονέμεται ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ενώ στην περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από την απονομή του τίτλου σπουδών με απόφαση ΓΣΕΣ πραγματοποιείται ανάκληση τίτλου.

Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η συν-δημοσίευση πρωτότυπων αποτελεσμάτων Μ.Δ.Ε. από τους μ.φ. με τους επιβλέποντες καθηγητές σε επιστημονικά περιοδικά.

Η γλώσσα της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή αγγλική.

 

 Άρθρο 16 | Υποτροφίες και Βραβεία
 1. Μετά το πέρας της τελικής εξέτασης του πρώτου, του δευτέρου εξαμήνου και της υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας του τρίτου εξαμήνου, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών δύναται να χορηγεί υποτροφίες στους τρεις πρώτους φοιτητές με βάση την κατάταξη μέσου όρου βαθμολογίας, ως εξής: 1ος 1000€, 2ος 650€, 3ος 350€.. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει για τη διαμέριση του  συνολικού ποσού των υποτροφιών. Οι υποτροφίες εγκρίνονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., στο τέλος κάθε εξαμήνου και εφόσον η επίδοση των φοιτητών θεωρηθεί εξαιρετική. Επίσης η Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να αποφασίσει την παροχή υποτροφιών έναντι προσφοράς στη λειτουργία του ΠΜΣ.
 2. Οι μ.φ., οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από κάποια πηγή για την υποστήριξη των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ, είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 3. Υποτροφία από το Π.Μ.Σ. δεν μπορούν να λάβουν μ.φ. που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή κάποιον άλλο οργανισμό ή φορέα.
 4. Αν κάποιος μ.φ. συμμετέχει αμειβόμενος σε πρόγραμμα του ΕΛΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να κάνει αίτηση για την χορήγηση υποτροφίας με την προϋπόθεση ότι η αμοιβή του είναι κατώτερη από το ποσό της υποτροφίας που προκηρύσσεται.

 

Άρθρο 17 | Εκπρόσωποι Φοιτητών στα συλλογικά όργανα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών ορίζουν εκπροσώπους που συμμετέχουν στα συλλογικά Πανεπιστημιακά όργανα, όπως ορίζει το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

 

Άρθρο 18 | Παράρτημα Διπλώματος
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3374/2005, το Π.Μ.Σ. οφείλει να οργανώσει το πρόγραμμά του με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Νόμου 3374/2005, στα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά παράρτημα διπλώματος. Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το σχετικό δίπλωμα εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου, και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόκειται για επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά το επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το παράρτημα επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.

Το πρωτότυπο του παραρτήματος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. Στο βασικό περιεχόμενο του παραρτήματος διπλώματος τυπώνεται σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη) σύμφωνα με το υπόδειγμα, τον τύπο και τις διαστάσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι τομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα και οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτούς.

 

Άρθρο 19 | Φοιτητική μέριμνα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται:

 • ΠΑΣΟ/ Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
 • Δωρεάν σίτιση σύμφωνα με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
 • Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
 • Φοιτητικά δάνεια.

 

Άρθρο 20 | Οικονομικά –Διαχείριση Εσόδων-Εξόδων

Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. είναι τα δίδακτρα, επίσης μπορεί να είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και δίδακτρα (άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 3794/2009 και τον Ν. 3848/2010).

Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κατανέμεται ως εξής :

 1. 65% για λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ και για αμοιβές/αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, για τη χορήγηση υποτροφιών σε μ.φ., και για άλλες ανάγκες μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ.
 2. 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν στο Π.Μ.Σ. οι κατηγορίες των οποίων ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.
  Εκ των οποίων το 15% των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ. θα διατίθεται για κεντρικές δράσεις του Τμήματος που υπάγεται (π.χ. προβολή και διαφήμιση Τμήματος, έξοδα συντήρησης και αναβάθμισης των χώρων και μέσων διδασκαλίας κ.λ.π).
 3. 10% για κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Ε.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, οι οποίοι ελέγχονται από τον Ε.Λ.Ε. και υποβάλλονται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για έγκριση μια φορά το χρόνο. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη παρακολούθησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. διατίθενται για τις πιο κάτω κατηγορίες:

 1. Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού
 2. Αμοιβές/αποζημιώσεις διδακτικού και τεχνικού προσωπικού.
 3.  Μετακινήσεις και αποζημιώσεις προσκεκλημένων Καθηγητών/τριών και Ερευνητών
 4. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού
 5. Έξοδα προβολής και δημοσιότητας
 6. Υποτροφίες εισακτέων του Π.Μ.Σ.
 7. Αναλώσιμα και λοιπά έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ και γίνονται μετά από αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 21 | Μεταβατικές Διατάξεις
Α. Οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό του Π.Μ.Σ, επιλύεται με αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. ή και της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος.
Β. Σε περίπτωση όπου μ.φ. εν γνώσει του/της δηλώνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η Σ.Ε. εισηγείται τη διαγραφή του/της προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.